Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov darcov vzoriek
Všetky osobné údaje darcov vzoriek sú anonymizované a neprístupné tretím stranám. Práva darcov a záujmy zainteresovaných strán sú chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR) a Európskej únie (EÚ). Využitie darovanej vzorky na biomedicínsky výskum v žiadnom ohľade nenarúša súkromie darcov, ani dôvernosť ich zdravotných informácií.

Pracovnici Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia sú zároveň podpisom viazaní k mlčanlivosti a prehlasujú, že nebudú využívať získane dáta a údaje na iné ako vedecké účely a nebudú akýmkoľvek spôsobom identifikovať účastníkov projektu.
Využitie unikátneho kódového identifikátora
Meno a ďalšie identifikačné údaje darcu sú automaticky nahrádzané unikátnym kódovým identifikátorom, na základe ktorého nie je možné zistiť totožnosť darcu. Dešifrovací kľúč k identifikátoru je uchovávaný samostatne a prístupný iba vybranému personálu v prípade splnenia viacerých podmienok (napríklad žiadosti darcu o spätný kontakt). Takýmto spôsobom je dosiahnutý viackrokový stupeň ochrany.
Odstúpenie od účasti na projekte
Každý darca má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s uchovávaním vzoriek a ich využitím na biomedicínsky výskum a to aj bez udania špecifických dôvodov. V takom prípade budú jeho údaje a vzorky odstránené a zlikvidované podľa medzinárodných noriem a štandardných pracovných postupov. Pre úspešné napredovanie a naplnenie cieľov projektu je najvhodnejšie, aby zúčastnení darcovia vzoriek boli jeho súčasťou čo najdlhšie, nakoľko akákoľvek zmena v ich zdravotnom stave môže priniesť hodnotné dáta pre výskum.