Práva darcu vzorky

Pred samotným odberom vzorky sú darcovi poskytnuté všetky potrebné informácie, ako:

  • význam uchovávania vzoriek v danej biobanke, zameranie biobanky
  • typ a množstvo odobratej vzorky
  • riziká spojené s odberom a uchovávaním vzoriek a prislúchajúcich dát
  • zabezpečenie ochrany údajov
  • poskytnutie vzorky na vedecké účely bez osobných údajov
  • kontaktná osoba pre prípad odvolania súhlasu

Následne dostane darca formulár – Informovaný súhlas, kde vyznačí a podpíše typ udeleného súhlasu na odber, uchovanie a následné použitie vzorky. V prípade, že by výstupy z výskumu mohli mať zásadný vplyv na zdravotný stav darcu (ak sa zistí napríklad dedičná predispozícia na onkologické, metabolické či iné závažné ochorenie), prípadne by mohli byť využité za účelom modifikácie a zlepšenia doposiaľ aplikovanej liečby, môže byť darca o týchto výsledkoch bezodkladne informovaný, pokiaľ túto možnosť spätnej identifikácie a kontaktu uviedol v Informovanom súhlase. Darca má právo svoj súhlas s uchovávaním a využitím vzoriek a údajov kedykoľvek odvolať a to aj bez udania dôvodu. Odvolanie súhlasu neovplyvní zdravotný stav darcu, či jeho liečbu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dovtedy uchovávané vzorky a údaje budú následné odstránené podľa protokolov biobanky.